top of page

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1- LUNA SANAT KAFE RESTORAN TURİZM ve TİCARET LTD. ŞTİ. satıcı için bir aracıdır.

2- Satışa sunulan tüm eşyalar 2863 sayılı Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Kanununa göre Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzesi Uzmanlarınca kontrol edilmekte, kanun kapsamına giren ve gerekli görülenlere belge verilmektedir.

3- Şirketimizce satışa sunulan eserler müzayededen önce teşhir edilmektedir. Alıcının, müzayede öncesi malları incelediği ve kontrol ettirdiği kabul edilir. Müzayedede bulunan eserler HALİYLE satışa sunulur. Eserlerin yanına HALİYLE yazmak zorunluluğu yoktur. Tüm eserlerin “Haliyle” satışa sunulduğunu, alıcı satılan malı pey sürmeden evvel yeterince kontrol ettiği ve borçlar kanununun 198. Maddesinde belirtilen hükümlerden feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder. Müzayedede satışa sunulan eserlerin; Restorasyon, tamir veya bazı bölümlerinin yenilenmesinden dolayı şirketimiz sorumlu değildir. Fotoğraf ve benzeri gibi bütün görsel materyal sadece rehberlik mahiyetindedir. Malın hakiki rengini, tonunu ve durumunu göstermeyebilir. Eserler hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilan, taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Alıcı bu durumu peşinen kabul eder.

4- LUNA SANAT KAFE RESTORAN TURİZM ve TİCARET LTD. ŞTİ. satın alınan malın tekeffülü ile mükellef değildir. Bu konuda müzayedeye katılanlar gelecekte şirketimizden herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacaktırlar.

5- Alıcı, müzayedede satın aldığı eserin bedeliyle birlikte eseri kazandığı fiyat üzerinden ek olarak % 10 şirketimizin komisyonunu, %18 KDV sini ve komisyon ücretinin KDV sini satıştan sonraki 7 gün içinde peşin olarak ödemek zorundadır. Fatura bedelinin tamamını ödemezse mal alıcıya teslim edilmez ve firmamız herhangi bir ihtara gerek kalmadan satış akdini tek taraflı feshe yetkili olup uğradığı zararını ve masraflarını ticari faiz ile birlikte talep etmeye, dilerse fatura bedelinin tamamını, fatura tarihinden itibaren aylık % 10 temerrüt faizi ve masraflarıyla birlikte tahsil ve derhal kanuni takibat yapabilecektir.

6- Fatura bedeli tahsil edilinceye kadar geçecek süre içinde eserin muhafazası için şirketimizin yapacağı bilcümle masraflar alıcı tarafından ödenmedikçe eser alıcıya teslim edilmez.

7- Müzayedemizdeki tüm eserlerin muhammen bedelleri vardır. Satış bu bedeli bulduğu takdirde gerçekleşir. Satış internet sitemizden pey sürmek suretiyle yapılır, başka yöntemler dikkate alınmaz. Bir kez pey ileri süren alıcı, kendisini meşru şekilde aşan bir diğer pey kabul edilene kadar peyinden sorumlu olarak kalır. Müzayedede fiyat artırımı internet üzerinden teklif vermek suretiyle yapılır. Alıcı pey vermek sureti ile yapmış olduğu teklif ile bağlıdır.

8- Müzayede kapsamında satışa sunulan eserlerin hak sahibinin rızası dışında elden çıkmış olması durumunda hukuki sorumluluk eserin satışa arzını talep eden kişiye aittir. 

9- Şirketimiz, müzayedede yer alan herhangi bir eseri, müzayededen geri çekmek, başka eserle birlikte satmak, birbirinden ayırmak satışını reddetme, gerekirse müzayedeyi katalog ve sıra numarasını izlemeden yapma hakkına sahiptir.

10- Müzayede katılımcısının müzayede katılım sözleşmesinde ya da üyelik esnasında belirttiği açık posta adresine ve diğer iletişim bilgilerine posta, e-posta veya telefonla yapılan bildirim ve tebligatların verilen bilgilerdeki yanlışlık, adres değişikliği, adresine geç ulaşma ve Kargo’ daki gecikmeler nedeniyle müzayede katılımcısına geç ulaşmasından şirketimiz sorumlu değildir.

11- Şirketimiz eser sahibinden tahmini fiyat aralığının içinde veya üstünde rezerv fiyatı kabul etme hakkına sahiptir.

12- Müzayedeye katılarak 5.000 TL ve daha yüksek bir bedelle eser satın alan gerçek ve tüzel kişilere 4208 sayılı kanun gereğince kimlik tespiti yapılacaktır.

13- Müzayede açık olarak yapılır. Artırımda bulunup, müzayedeye katılmak demek; yukarıda belirtilen şartların tümünü ve ayrıca bunlara ilişkin şirketimize ait diğer hak ve vecibeleri peşinen kabullenmiş olmak anlamına gelir.

 

14- Satış gerçekleştikten sonra eserde herhangi bir kusur itirazında bulunulamaz. Online veya baskı katalogda dizgi ve baskı hataları olması halinde müzayede anındaki açıklamalar esas alınır. 

15- İnternetteki canlı müzayedeye katılmak için üyelik formundaki bilgilerin doldurulması ve bu sözleşmenin onaylanması gerekli ve mecburidir.

16-Satılan eserin teslimi için alıcının isteği ve sorumluluğu altında nakliye ve sigorta masrafları alıcı tarafından ödenmesi suretiyle, bildirdiği yurtiçi veya yurtdışı lojistik kuruluşu görevlendirilebilir.

17- Satılan tüm eserlere fatura verilir. Adres değişikliği firmamıza bildirilmediği takdirde sitemizdeki üyelik formunda belirtilen adrese yapılan tebligatlar ve işlemler geçerlidir.

18-Şirketimiz müzayedeye dilediği kişileri kabul etmemek veya satış yapmamak, müzayedeye koyduğu malı geri çekmek, başka mallarla birlikte satmak, birbirinden ayırmak veya satışı reddetmek, katalog sıra numarasını izlememek, artırım oranlarına uymamak yetkisine sahiptir.

19- Online müzayede sözleşmesini onaylayan ve katılan her kişi ya da kuruluş yukarıdaki koşulları peşinen kabul ve taahhüt etmiş demektir. Müzayede katılım şartlarından doğan uyuşmazlıklarda İstanbul mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.

20- Müzayede'de satışa sunulan eserlerin katalog değeri eserin gerçek değeri değil müzayede başlangıç fiyatıdır. Müzayede bitiş saati web sayfamızda ki saatin bitişine göredir. SERVER'dan doğacak zaman farklılığından firmamız sorumlu değildir.

21- İnternet sitemizde yayınlanan her türlü yazı ve fotoğraf LUNA SANAT KAFE RESTORAN TURİZM ve TİCARET LTD. ŞTİ.. 'nin yazılı izni olmadan yayınlanamaz ve her hangi bir şekilde kullanılamaz.

22- Yapılacak müzayede TBK 274 ve davamı maddelerindeki düzenlemeye göre gerçekleştiğinden ve Tüketici Kanun’nun 48. maddesinde düzenlenen mesafeli satış sözleşmesi olarak kabul edilemeyeceğinden ihaleye katılan kişinin cayma hakkı yoktur. Artırma üzerine kalan kişi, eserin bedelini 7 gün içinde tam olarak ödemediği takdirde LUNA SANAT KAFE RESTORAN TURİZM ve TİCARET LTD. ŞTİ. dilerse satış akdini feshe, %20 cezai şartı ve uğradığı bilcümle zararlarını fatura tarihinden itibaren işletilecek aylık %15 ticari faiz ile birlikte tahsile yetkilidir. LUNA SANAT KAFE RESTORAN TURİZM ve TİCARET LTD. ŞTİ. 'nin sair dava ve talep hakları saklıdır. Fatura bedeli tahsil edilinceye kadar geçecek süre içinde eserin muhafazası için LUNA SANAT KAFE RESTORAN TURİZM ve TİCARET LTD. ŞTİ. 'nin yapacağı bilcümle masraf alıcı tarafından ödenmedikçe satılan eser alıcıya teslim edilmez.

23- 5846 sayılı kanunun 45. maddesi ve Bakanlar Kurulunun 27.09.2006 tarihli ve 2006 / 10880 sayılı kararı uyarınca, bu kapsamda, belge düzenine uyulması koşulu ile sanatçılara, hak sahiplerine veya GESAM’a ödenmesi gerekli paylar ile ilgili olarak müzayedede eserleri satılacak olan eser sahiplerine LUNA SANAT KAFE RESTORAN TURİZM ve TİCARET LTD. ŞTİ. 'nin rücu hakkı saklıdır.

24- Müzayede katılım şartlarından doğan uyuşmazlıklarda İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. 

bottom of page